Bittersweet BoydPod The Short Film / หวานขม บิทเทอร์สวีท บอยป๊อด เดอะชอตฟิล์ม

วันที่เข้าฉาย : 20 พฤศจิกายน 2551 / 2008년 11월20일 [개봉일]
แนวหนัง : หนังสั้น หลากชีวิต โรแมนติก / 옴니버스 로멘틱
กำกับโดย : วิทยา ทองอยู่ยง, วิชชพัชร์ โกจิ๋ว, คมกฤษ ตรีวิมล, ทรงยศ สุขมากอนันต์, อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม, นิธิวัฒน์ /위타야 텅유용 , 윋차팟 꼬찌우, 콤꼿 뜨리위먼, 쏭엿 쑥막아난뜨, 아디썬 뜨리씨리껨, 니티윈 / [감독 6명]
นักแสดง : เบน ชลาทิศ, ป็อด ธนชัย อุชชิน, นภ พรชำนิ, จินตรา สุขพัฒน์, ปณิสรา พิมพ์ปุร, จิรายุ ละอองมณี, ค่อม ชวนชื่น, มณีรัตน์ คำอ้วน, พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, อารักษ์ อมรศุภศิริ ฯลฯ /벤 차라팃, 뻣톤차이 웃친, 녿 폰참니, 찐뜨라쑥판, 쁘린싸라 핌뿐, 찌라우 라엉미니, 컴추언츤 , 미니랃 캄우언, 프렁이늬난 분이싹 , 아락 아논쑫씨리 등등 / [출연진]

오랜만에 보는 감동적인 영화 한편 소개합니다. "13가지 사랑 13가지 노래"를 6명의 감독이 서로 다른 시각으로 같은 그림을 그린 영화 옴니버스식 영화 " Bittersweet BoydPod The Short Film / หวานขม บิทเทอร์สวีท บอยป๊อด เดอะชอตฟิล์ม " 입니다.

이번 영화의 속 등장 인물들을 각기 다른 6명의 영화 감독들이 서로 다른 느낌의 사랑을 전달 합니다. 시작은 언제나 BoydPod 의 노래가 흘러 나오는데.." 첫 번째 이야기" รักคุณเข้าอีกแล้ว [락콘카오익래우] 찾아온 당신의 사랑
감독: วิทยา ทองอยู่ยง [위타야 텅유용]
출연진: ด.ญ. ภัสสร คงมีสุข, ชนินทร์ อสุวพงษ์พัฒนา / 디 야 , 팓썬 콩미쑥 , 차닌트 아쑤위퐁 파나나

사랑의 시작은 언제나 귀엽게 다가옵니다. 누구나 공감하는 "사랑"  학창시절 이쁜 여학생을 보는 남학생 눈빛은 언제나 사랑으로 가득차 있는데.. "위타야텅유용" 감독은 사랑한다면 지금 노래를 들려 주라고 하네요..

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..' 두번째 사랑 이야기" . ที่วันนี้ [티완니] 첫번째 오늘
감독: คมกฤษ ตรีวิมล [콤꼿 뜨리위몬]
출연진: ยาโน คาซึกิ, ศศิรัตน์ พงษ์แสวง [야노 카쓰끼 , 싸씨랃 퐁싸윙]

밤 업소에서 일하는 어이 작지만 돈을 벌기위한 일을 하고 있는데.. 어느날 유찌 라는 일본인을 만나면서 새로운 인생을 맞이합니다. 그러나 그녀에게는 친구같은 아이[싸닏]에 대한 사랑을 깊어만 가는데..과거를 회상하며, 지나온 인생의 참 사랑을 다시금 생각합니다.

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤.."세 번째 사랑이야기" . คำถาม ? [캄탐] 질문
감독 : อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม [아띠썬 뜨리씨리껨]
출연진: ครรชิตพล ปริสุทธิ์สุนทร, นพลักษณ์ กุลธวัชชัย [콴칫폰 쁘리쑫쑨턴, 놉락쓰 꾼타왁차이]

사춘기를 보내고 있는 "러이" 자신을 위해서 청소년기를 보내고 있지만, 언제나 스스로에게 질문을 던집니다. 무엇이 옳고 그른지 그러나 생각 나는데로 행동하는 어린 나이 러이 아버지는 자식을 위해 힘을 쏟지만 쉽지 않습니다. 그러나 시간이 지나면 나아질 것라 믿고 있는 부모 마음

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..


" 네 번째 사랑이야기 " . ช่วงที่ดีที่สุด[추엉티디티쑷] 처음 좋았던 곳
감독: วิชชพัชร์ โกจิ๋ว [윋차팓 꼬찌우]
출연진:  วินัย พันธุรักษ์, มันตรินี ตรีชัชวาลวงศ์ [위나이 판투락쓰 , 만뜨리니 뜨리찯와루엉쓰]

그리운 장소가 있습니다. 그곳은 처음 기억속 장소와 같은 곳 추억과 기억 그리움을 남겨줬던 곳 우연히 마주치고 푼 사람 또한 있습니다. 기억속 지키고푼 꿈과도 같은 이야기 그러나 그 그리움은 찾아 오고 꿈은 현실로 ...

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..


"다섯번째 이야기" น้องเอ๋ย 넝 에이
감독: อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม
출연진: ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, คีรติ มหาพฤษ์พงศ์


청년 "티" 는 건강에 관련한 일을 할때가 가장 편안하다고 하지만 언제나 홀로된 시간들뿐.. 어느날 우연히 찾아온 짝 사랑 단정하게 만 보이던 그녀에게 멋진 선물을 해주기 위해 아침 10시가 되면 우연히 마주치길 기다리지만 오늘은 만날 수 없었고, 다음날 다시 오전 10시를 기다리며 많은 생각을 하게 됩니다.. 그녀의 이름은 "에이" 그날도 볼 수 없었고.. 그 다음날...

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..

사용자 삽입 이미지

"여섯 번째 사랑 이야기" คำไม่กี่คำ [캄마이끼캄] 몇가지 없는 말語
감독:  นิธิวัฒน์ ธราธร 니티윋 타라턴
출연진: ปลาย ปรเมศร์, วทัญญู นิวัติศัยวงศ์ (ปิงปิง)[쁘라이 뽄메싸, 위탄이 니왇싸이윙 삥삥]

사랑하는 연인들끼리 사소한 말다툼이 불러들인 서로에게 맘상하게 하진 않으셨나요?
마음이 맞지 않아 서로에게 상처되는 행동은 하지 않으셨나요? 되돌리기 힘든 멀고 먼 시간을 보낼때 어디에 도움을 청할까요? 이 두사람은 아름다운 사랑에 관한 서적을 통해 멀지만 서로 그리워 하게 됩니다..

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..

사용자 삽입 이미지
"일곱번째 사랑 이야기"เพื่อน 프언 [친구]
감독: นิธิวัฒน์ ธราธร [니티왇 타라턴]
출연진:  ปารเมศ ทัวมสากล, มงคล โสภาพินิตนนท์, วิศว ทัพพะรังสี [빤멛 타우마싸껀, 몸컨쏘타피니똔, 위쑤 탑파랑리]

매일같이 3명의 친구들이 힘을 모아 제과점을 운영합니다. "뻣,뽀. 녿" 작지만 이쁘게 인테리어도 하고 각자 맞은바 최선을 다합니다. 이들이 자랑하는 크림빵 맛은 최고 매일같이 많은 사람들에게 판매할 구상을 하곤 하지만.. 쉽지않지요.. 3명의 친구들은 어느날 빵을 들고 시장을 나서는데....

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..

사용자 삽입 이미지
"여덜번째 사랑 이야기"บทเรียน[볻리얀] 교과서
감독: วิทยา ทองอยู่ยง[위타야 텅유용]
출연진: จินตรา สุขพัฒน์, สุวิกรม อัมระนันท์[찐뜨라 쑥판, 쑤위끄롬 암라난]

배우로써 성공한 "찐뜨라쑥판" 편안한 마음으로 영화관을 출입하는데, 자신이 성공하기까지 지난 영화를 보며 과거를 회상합니다..두번 다시 돌아오지 않는 과거의 시간들 속에서 홀로 자유롭게 영화관을 통해 작은 웃음띤 얼굴 사이에 눈물이 보입니다.

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..

사용자 삽입 이미지
"아홉번째 사랑 이야기"เรื่องบ้าๆ [릐엉바바] 바보소리
감독: ทรงยศ สุขมากอนันต์ [쏭욧 쑥막아난뜨]
출연진: โอปอลล์ – ปณิสรา พิมพ์ปุร, จิรายุ ละอองมณี [오뻔르 쁘니싸라 핌프뿐, 찌라유 라영마니]

성공한 어머니와의 갑작스런 여행길을 떠나는데.. 청소년기에 접어든 아들의 속내를 알게 됩니다.
무미건조한 삶속에 두 사람만이 느낄 수 있는 가장 행복한 순간들... 처음 있었던 일들..

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..

사용자 삽입 이미지
"열번째 사랑 이야기" Yoo Hoo
감독: อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม [아디썬 뜨리씨리껨]
출연진: ค่อม ชวนชื่น, มณีรัตน์ คำอ้วน [컴추언츤, 마니랃캄우언]

학교앞 학생들 안전을 책임지며 차가 지날때까지 손을 흔들어 안전을 최우선으로 생각하는 여선생님 이는 어린학생들을 위해서 매일 같이 아이들의 안전을 지켜줍니다.
이를 지켜본 경찰은 따뜻한 선생님 마음에 도움을 주고자 수신호를 통해 어린 학생들 안전을 지켜주는데.. 두사람 눈빛에는 따뜻한 사랑이 흐릅니다.


사용자 삽입 이미지
"열한번째 사랑이야기" คอย [커이] 기다림
감독: ทรงยศ สุขมากอนันต์
출연진: พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, วรภัทร์ จิตต์แก้ว [프러이늬어난 붑이싹, 위라팓 찓께우]

대학생 신분의 "눔" 오로지 한명의 여인을 향한 마음에 그녀의 방쪽을 향해 보며 오랜 기다림은 시작됩니다. 그녀는 이런 나를 아는지 모르는지..흠... 애타는 가슴속 기다림은 매일 같이 지속되고, 오늘은 마지막으로 한번만 오늘은 마지막.. 그녀앞에 서며 아름다운 그녀의 모습에 그만 넋을 잃고 발길을 돌리곤 합니다.... 이런 나의 마음은 아는지.. ㅜㅜ

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..

사용자 삽입 이미지
"열두번째 사랑 이야기"สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน 변하지 않는 물건
감독: คมกฤษ ตรีวิมล [콤꼿 뜨리위먼]
출연진: เป้ - อารักษ์ อมรศุภศิริ [뻐 아락쓰 아먼쑫씨리]

"뻬" 오랜노력 끝에 유명가수가 되었지만, 언제이지 모를 기나긴 시간동안 자신이 살던 도시에 대한 어렴풋한 기억만이.. 그후 10년이 지난 다시찾게된 자신의 처음 보금자리.. 그러나..고인이된 아버지 영정 사진속옆 향만이 타오르고, 성공한 자신보다 남루한 옷차림 어머니모습에 가슴이 아파옵니다... 지난 기나긴 시간동안 자신이 얼마나 잘못된 삶을 살고 있었는지 회상하게 해줍니다..

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..

사용자 삽입 이미지
"열세번째 사랑 이야기 엔딩"หวานขม[완컴] 불만족
감독: วิชชพัชร์ โกจิ๋ว [윋차팓 꼬찌우]

13번째 이야기가 진행되면서, 마지막 짧은 유쾌함을 함께 ..
그리고 모두가 한번쯤 생각해볼 그런 영상이 흐르며.. 환한 웃음을 선사합니다.

노래 가사를 보실 수 있어염 클릭해 주세욤..
사실 개인적으론 처음 접해보는 가수이고 노래이지만.. 또 한명의 한국팬을 만들었을 정도로 노래도 좋지만 전체적인 구성도 뛰어난 영화 한편입니다.

댓글 (0)