무엇을 상상하든 딱! 거기까지

You will get as far as your imagination, whatever it may be. ​

대학생 24

역대 태국 미스유니버스 우승한 미녀들...

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2543[2000년도 미스 타일랜드 우승자] ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลธิดา เย็นประเสริฐ (เหน่ง) [낭싸우꾼티따 엔쁘라싸릗] 닉네임 [넹] อายุ : 27 ปี [나이 27세] สัดส่วน : 33-25-35 [몸 사이즈 ^^] ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร [키] น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม [몸무게 49] การศึกษา : ปริญญาตรี:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [건축전공] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ 쭐라롱껀 대학교 졸업] ปัจจุบัน : พนักงานต้อนรับ [스튜어디스] บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [타이에어라인 ..

태국 여 대생 모델에서 창업까지 하나???

요즘 태국내 젊은 여 대생들 움직임이 심상치 않습니다. ^^ 대학생 교복은 참 신선하고 멋스러운 옷 차림.. 이들 여 대생들이 이젠 창업에 눈을 돌리고 있어 .. 학생 신분으로 투잡을 하는 경우가 점차 늘어나고 있어 이쁜 웃음을 띄고 있습니다. 태국은 정말 관광으로 먹고 사는 나라 입니다. 자체에서 직접 개발 수출하는 품목이 거의 없고 대부분 외국계 기업 공장 설립정도가 대부분인데.. 한국에는 농,수산물 수출을 대부분 하고 있습니다. 사실 태국이 요즘 큰 위기를 맞고 있는데. 전 년도에 비해 한국인 관광객수가 약 3%나 줄어 들었고 일본 4% 등 주변 산다고 하는 나라 관광객수가 점점 줄어들고 있다는 소식에 화들짝 놀래고 있습니다. 태국이 관광만 가지고 나라 경제를 살릴 수는 없는 일인데... 문제가 심..

태국 여 대생에서 모델이 된 대학생들 늘어간다~~

태국 여 대생에서 모델에 이르기까지 연예계 꿈을 이룬 젊은 여성들이 속속 등장하고 있습니다. 물론 아직까지 새내기 여서 이렇다할 활동은 없지만.. 이들이 가지고 있는 생각들은 많이 달랐습니다. 언젠가 태국에서 "여 대생 마케팅을 활용하라" 는 포스팅을 한적이 있습니다. 바로 이들이 생각하는 또 다른 절대 수입원이 있으니.. 외국계 기업체 홍보 대행또는 각종 이벤트 사진 촬영에 활용되고 있고... 상당한 고소득 젊은 여 대생들이 등장하고 있는 것으로 들어나고 있습니다. 이와 같은 활동은 2005년도를 시작으로 크게 활동하기에 이르렸고... 이와 걸맞는 에이젼시 까지 생겨나고 있는 실정으로 보았을때 태국내 또 다른 인력 산업으로 발전 할 것으로 보여집니다. 대학생 신분 그것도 교복 복장 때문에 남정내 가슴팍..

태국에서 여대생을 이용한 기업 마케팅 뜬다..~~!

요즘 태국에서 대학생 특히 여 대생들을 이용한 기업 마케팅이 꿈틀거리고 있습니다. 이게 무슨 말인가 하면요..^^ 제가 대학생 특히 여대생 이미지를 자주 포스팅 한적이 있습니다. 제 블러그 검색창에 여대생 이라고 치면 줄줄이 나오죠....ㅋㅋ 그런데 요즘 뜻하지 않게 여 대생들이 호황을 맞고 있고 대학 등록금을 충당 하는데 큰 가교 역활을 하고 있어 대학생들 사이에는 벌써 부터 뜨는 직업으로 알려 지고 있습니다. 태국이 뜻하지 않게 명물로 자리 굳힌게 있으니 그게 바로 대학생 교복 입니다. 태국 여행자 또는 체류 하신분들 이라면 하루에 꼭 한번은 마주치는 깔끔한 복장들 때문에 길을 걷던 외국인들 눈을 차렷~~하게 만들기도 합니다. 그렇다고 해서 복장이 특이한건 없어요. ★ 흰색 '윗옷' 검은색 '치마' ..

태국 여대생 겸 배우เอมี่[애미] 파격적인 의상--태국--

행사장에 참석한 대학생[4년] 겸 배우 [เอมี่[예명: 애미] โชติรส สุริยะวงศ์[초띠롣 쑤리양] 는 속옷을 입지 않은 상태로 행 사장을 참석하는 일이 생겼습니다. 어찌나 파격적이던지... 이날 행사장에는 다수의 배우들 가운데 단연 눈에 확~~ 띄는등 요즘 태국에서 뜨는 뉴스거리가 되고 있답니다. เอมี่[애미] 는 대학생 신분임에도 불구하고 "포르노" 배우로 활동한 경력을 가지고 있는등.. 주변의 시선은 그리 곱지만은 안지만, 역시 거시기 배우답게 주변의 시선은 조금도 아랑곳 하지 않죠... 태국은 포르노 배우로써 활동은 금지 되어 있으며, 이를 어길시 벌금과 사회봉사활동을 해야 합니다. 심한 경우 유치장 신세를 지는 경우도 있죠. 과연 한국 같으면 어땠을까요? 음..... 상상하기 ..

태국 대학생 "FM 교복 스타일" 이게 진짠데...태국

태국 대학생들 깔끔한 스타일 넘 이쁘고 시원 시원 합니다. 으아~~ 저 환한 웃음.... 원래 대학생 교복은 치마 길이기 발목까지 옵니다. 그런데 저런 모습 보기가 아주 힘들죠. 아주 ~가끔 보입니다. 그런데 남자들 교복이 조금 깹니다. 조금 안 어울리죠.. 바지가 골반까지 오는데요... 좀 뭔가 부족한 느낌.. 혹시 길을 걷다 저런 모습을 한 여 대학생을 보시면 후딱 뛰어가서 차한잔 하시길... 정말 순수 합니다. 짝퉁 대학생에 관한 내용은 다음에 올리도록 하겠습니다. 지금 이미지와 글 내용과 너무 달라 삭제 하였습니다. [papam.net @ Happy Togetther/roh.j]

태국 지하철에서 본 여대생--[태국]

태국 지하철 후어람퐁 입니다. 후어람퐁은 특별히 볼만한 곳은 없습니다만 이곳은 주택 밀집지역 입니다. 태국 지하철은 일본이 설계하고 만들었죠. 깨끗하고 잘 만들어 졌으나 지하철 역거리가 상당히 짧아요. 그리고 1호선? 이 다입니다. 지하철에서 지상철인 bts를 빠르게 갈아 탈 수 있는 곳은 수쿰빗 로드 나나역입니다. 나오자 마자 바로 위에 있죠. bts도 짧은 거리입니다. ■ 오늘 12일 bts 아속역에서 남자 대학생 한명이 투신 하는 사건이 태국에서 처음 발생 했네요. 머리를 크게다쳐서 생사를 넘나든다고 하는데, 이곳도 돈 문제 가정 문제 때문에 발생한 사건이라고 합니다. [papam.net @ Happy together/roh.j]

태국 여 대학생 ~ 취업문제 이러쿵 저러쿵--[태국]

요즘 태국 대학생들 취업이 안되서 골머리 아파 합니다. 가장 선호 하는 학과 " 마케이팅"과 이지만 막상 졸업 할때쯤 되면 취업이 안되서 울상들을 합니다. 대학4년 동안 비싼 등록금을 내면서 까르푸/매크로 같은 대형 쇼핑매장 짐을 날라야 한다며, 신세 한탄을 합니다. ■ 왜 그럴까요? 주된 원인인 경제 불황 입니다. 특별히 언어적 능력 한국어/일본어에 능통한 대학생들 경우는 대접 받죠 특히 한국어 되는 대학생은 졸업 후 여행사에 취직해서 한국인 가이드를 하는데 월급을 제외한 팁 만 하루에 약 1,000~2,000바트 [한화:60,000]정도 벌어 들이죠. 이렇게 월급 팁을 합치면 한달에 25,000~30,000 바트[한화:1.000.000] 벌이를 합니다. 태국에서는 엄청난 보수 입니다. 한국에서도 작은..

태국 대학생 입니다.

현재 태국 여대생 의상 입니다. 대부분 치마가 짧고 치마 오른쪽 부분을 살짝 찌져 놓고 다닙니다. 제가 듣기로는 과거에는 짧은 의상은 입지 않았다고 합니다. 시대가 시대인지라 어쩔수 없나 봅니다. 순수한 여대생들이 참 많습니다. 착하구요 태국 여성분들은 사치를 거의 하지 않습니다. 요즘 여대생들이 사치에 눈을 떠서 약간의 문제가 된다고는 하지만 그래도 물건을 사는 사람이 있어야지요...^^::: [Happy Together/roh.j]

대학교 홍보를 위한 여 대생 --[태국]

[닝고 시암 대학교] 홍보 모델이더군요 음... ■ 태국 대학교 수준은 어느정도 일까요? ; 언젠가 간략하게 이야기 한적이 있습니다. 태국은 대학교 들어가긴 쉬워도 졸업하기가 어렵다구 말씀드린적이 있을겁니다. 그렇습니다 태국에서 현재 가장 인기 좋은 학과는 마케팅 학과 입니다. 외국어로 선호하는 과는 일본어/영어/불어 순서입니다만 특히 일본어 배우기를 원합니다. 반면 한국어 학과도 있어요 한국어를 선호하는 대학생도 상당히 많습니다만 일본어에 비하면 다소 적어 보이더군요 특히 태국 대학생을은 외국인과 만나도 언어소통이 원활합니다. 그래서 언젠가 대학생이 이런 이야기를 한적이 있습니다. [한국은 잘사는 나라이지만 영어를 너무 못한다 학창시절에 영어공부를 안하는거냐? ] 이런 이야기를 들은적 있습니다 내심 마..

태국 여자 대학생

람캉행 주변 대학생 식당가 입니다. 태국 대학교는 들어가기는 쉽습니다. 졸업하기 힘들다고 합니다. 그래서 대학생들중에는 더러 중도에 포기하는 경우도 있다고 합니다. 높은 등록금과 높은 시험/논문 그래서 그런지 대학생들 90% 이상이 영어를 쉽게 구사합니다. 한국은 어떤가요? [아글쎄] 발음이 유럽식/영국식 이런영어발음을 구사하는 경우가 많더라구요 [저도 영어 못합니다. 바디랭기지는 거의 경지에 오름] [Happy Together/roh.j]